[ Ponedjeljak 27.05.2024.]
Odluka o pokretanju
Naputak o financiranju
Povjerenstvo


 
Naputak o načinu prijave, izvođenju i financiranju
Klasa: 650-03/08-03/00009
Ur. broj: 533-05-08-0002
Zagreb, 11. travnja 2008.

Na temelju članaka 39. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne Novine“ br. 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 190/03, 199/03 i 79/07) a u svezi sa točkom 1. Odluke o pokretanju postupka za odabir i financiranje projekata primjene informacijske tehnologije od 11. travnja 2008., klasa 650-03/08-03/00009, urbroj:533-05-08-0002, državni tajnik dr. sc. Dragan Schwarz donosi sljedeći

NAPUTAK

o načinu prijave, izvođenju i financiranju projekata primjene informacijske tehnologije za 2008.

1
PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
S ciljem stvaranja kvalitetnih digitalnih sadržaja i usluga informacijskog društva u području znanosti i obrazovanja financiranjem projekata primjene informacijske tehnologije (dalje u tekstu: iProjekti) nastoje se potaknuti projekti kojima će se utvrditi nove metode i postupci primjene informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT):
 • u obrazovanju za unapređenje nastavnih procesa i poticanje učenika i studenata na izvođenje konkretnih projektnih zadataka korištenjem IKT;
 • u znanosti kao podrška istraživačkom radu i za unapređenje sustava znanstvenih informacija.
 • Ministarstvo znanosti i tehnologije dodatno će poticati:
 • interdisciplinarnost;
 • međunarodnu suradnju;
 • uključivanje zainteresiranih partnera i investitora;
 • razmjenu sa stranim obrazovnim i znanstvenim ustanovama;
 • projekte čiji je rezultat informacijska infrastruktura koja nedostaju hrvatskoj informacijskoj infrastrukturi znanosti i obrazovanja.
2
PREDLAGATELJI PROJEKATA
Predlagatelji projekata mogu biti:
 • sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
                                                                                                                                                         
3
PRIJAVA PROJEKATA
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će objaviti javni poziv za prijavu iProjekata. Poziv će biti objavljen na javnim web stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te će se unutar 30 dana od dana raspisivanja natječaja prikupljati prijedlozi projekata.

Po objavi poziva za prijavu iProjekata, predlagatelji projekata šalju ispunjen Obrazac za prijavu projekta, dan na javnom web servisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Projekt prijavljuje voditelj projekta uz potpis čelnika ustanove, te se ispunjeni obrasci šalju u pisanom (poštom) i digitalnom obliku (putem javnog web servisa Ministarstva).

Prijedlog projekta koji se ili je već bio u cijelosti ili dijelom financiran iz sredstava Državnog proračuna RH neće se razmatrati.

Osnovni podaci o prijavljenim projektima:
 • naziv, adresa i grad ustanove predlagatelja;
 • ime i prezime i e-pošta voditelja projekta;
 • puni naziv, opis i web adresa projekta
biti će objavljeni na javnom web servisu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Rezultati poziva za prijavu iProjekata bit će objavljeni u na javnom web servisu Ministarstva.

Svim podnositeljima prijedlog iProjekata, bez obzira na rezultate poziva, dostavit će se odgovor na prijavu s obrazloženjem.
4
POVJERENSTVO ZA ODABIR I PRAĆENJE PROJEKATA
Praćenje iProjekta obavlja Povjerenstvo za odabir i praćenje projekata primjene informacijske tehnologije. Povjerenstvo čini 6 članova (s pravom glasa) te tajnik (bez prava glasa). Jedan od članova je ujedno i predsjednik Povjerenstva.

Članove, predsjednika i tajnika Povjerenstva imenuje i opoziva Ministar.

Zadaci Povjerenstva za odabir i praćenje projekata primjene informacijske tehnologije su:
 • priprema poziva za prijavu projekata
 • polazno razmatranje pristiglih prijedloga projekata;
 • odabir recenzenata koji će ocijeniti prijedlog projekta;
 • odluka o prihvaćanju ili odbijanju prijedloga projekta na osnovu ocjene recenzenata;
 • procjena i određivanje iznosa financijskih sredstava koja će se dodijeliti prihvaćenom projektu;
 • praćenje i analiza tromjesečnih izvještaja o radu na projektu;
 • odluka o prijevremenom prekidu, nastavku, odnosno potpunom obustavljanju financiranja projekta;
 • odabir recenzenata koji će ocijeniti završni izvještaj;
 • odluka o završetku projekta i donošenje konačne ocjene rezultata, na osnovu ocjene recenzenata.
Zadaća predsjednika Povjerenstva je sazivanje i vođenje sastanaka Povjerenstva.

Zadaća tajnika Povjerenstva je vođenje zapisnika sastanaka te obavljanje administrativnih poslova vezanih uz rad Povjerenstva.

Članovi i tajnik Povjerenstva ne mogu biti voditelji projekata kao ni suradnici na projektima.
5
RECENZIRANJE PROJEKATA
Recenziranje iProjekata obavljaju stručnjaci za određeno uže područje informacijske i komunikacijske tehnologije. Recenzente predlaže Povjerenstvo za odabir i praćenje projekata primjene informacijske tehnologije. Recenzije obavljaju dva neovisna recenzenta. Popis recenzenata je javan. Povjerenstvo i recenzenti obvezni su čuvati tajnost imena recenzenata odabranih za recenziju pojedinog iProjekta.

iProjekti se recenziraju prilikom prijavljivanja te nakon podnošenja završnog izvještaja.

Prijavljeni projekti će biti recenzirani prema:
6
FINANCIRANJE PROJEKATA
Pravnim osobama čiji prijedlozi projekata budu prihvaćeni biti će ponuđen na potpis Ugovor o financiranju rada na iProjektu s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa u roku od 30 dana od dana objave rezultata poziva.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa osigurat će sredstva potrebna za izvođenje projekta u iznosu koji se definira međusobnim ugovorom.

Ukoliko ugovorna strana ne bude izvršavala svoje ugovorne obveze, financiranje se prekida na vremenski period od tri mjeseca, nakon čega se financiranje nastavlja ukoliko su ugovorene obveze izvršene. U slučaju neispunjenja tih obveza u zadanom periodu od tri mjeseca, Ministarstvo zadržava pravo na povrat već uplaćenih sredstava.

7
OPĆE UGOVORNE OBVEZE VODITELJA PROJEKATA
Voditelj projekta je obavezan:
 • izraditi tekst na hrvatskom i engleskom jeziku čiji sadržaj pruža osnovne informacije o projektu, u roku mjesec dana od zaključivanja Ugovora.
 • podnositi Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa tromjesečne izvještaje o radu na projektu, završni izvještaj o radu na projektu i završni financijski izvještaj koji mora sadržavati kopije dokaza o izvršenim plaćanjima iz kojih je vidljivo da su transakcije provedene;
 • izraditi web stranice projekta;
 • ažurirati web stranica projekta sa svim podacima o projektu na hrvatskom i engleskom jeziku najmanje tri godine od završetka projekta, ukoliko postoji potreba za prijevremenim premještanjem tog servisa ustanova treba dobiti prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa;
 • na zahtjev Ministarstva, a radi popularizacije projekta, voditelj projekta se obvezuje po potrebi održati predavanja o rezultatima projekta;

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ima pravo putem Povjerenstva obavljati nadzor u tijeku obavljanja zadataka i davati upute prema prirodi posla, a ustanova je to dužna dopustiti.

8
TRAJANJE PROJEKTA
Projekti odobreni za financiranje ugovaraju se na godinu dana. U slučaju neispunjenja ugovorenih obveza od strane ustanove, a u skladu s dijelom Naputka o financiranju projekta, financiranje se obustavlja te dolazi do prijevremenog prekida projekta.
9
VLASNIŠTVO NAD REZULTATIMA PROJEKTA
Ministarstvo stječe neisključivo pravo reproduciranja i stavljanja na raspolaganje javnosti autorskih djela nastalih kao rezultata projekta u razdoblju od 3 godine od završetka projekta.

Autorska djela nastala kao rezultat projekta javno su dobro, te se mogu slobodno koristiti uz obvezu priznanja autorstva, poštivanja autorskog djela te časti ili ugleda autora.

U slučaju da se dokaže kršenje Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne Novine“ br.167/03), voditelj projekta prihvaća punu materijalnu i krivičnu odgovornost za korištenje podataka na koje ne polaže autorsko pravo, a koji su potrebni pri realizaciji projekta.
10
RASPOLAGANJE OPREMOM
Oprema pribavljena za realizaciju projekta ostaje ustanovi na kojoj je projekt izvođen i na raspolaganju je za daljnja istraživanja, ukoliko drugačije nije određeno posebnim ugovorom u pisanom obliku.

Državni tajnik
Dr. sc. Dragan Schwarz

Copyrights ©2002-2004. MZOŠ. Sva prava zadržana. Oblikovanje i razvoj ©Listopad Web Studio.